Groningen Transport Service
contact
 • Deze site draait op Javascript, maar dat staat uit, is bezig, of is onderweg vastgelopen.
  Probeer: Javascript aanzetten contact update uw browser.
 • This site needs Javascript, but that's either disabled, processing, or has crashed.
  Try: enable Javascript or update your browser
English Nederlands

Groningen Transport Service

Bijvoorbeeld voor vervoer van meubels van Ikea, Leen Bakker, Seats&Sofas, Zittmax, woonboulevard, of meubelboulevard Hoendiep / Peizerweg (Beter Bed, Brasserie Stijl, Bruynzeel Keukens, CarpetRight, Decorette, DroomDomein, Grando Keukens, Henders & Hazel, IN.HOUSE, Kringloop+, Kruit & Kramer, Profijt Meubel, Pronto wonen, Sani-Dump, Snip Wonen, Stressless, Stressless You, Studio Sige,Xooon, 4X STOER, Auping Plaza, Baderie, Brugman keukens en badkamers, Fraai & Buiten, Galerie Art & Lef, Montèl, Naturo Vloeren, Nieuwenhuis keukens, OnsGroen Duurzame Techniek, Rofra Home, Sanders Meubelstad, Studio Woonforum, Topform, Trendhopper, Valhal, Vesta, Vesta Woonmode, Water en vuur), een kleine verhuizing, iets dat je op marktplaats.nl gekocht hebt, opslag bij Shurgard (voorheen City Box), recycling via Mamamini, kringloop bij Fair Back, GoudGoed of de muziekinstrumenten van je band voor een optreden.

Met een Volkswagen Transporter, verlengde uitvoering. Met inwendige afmetingen van 2m x 1,7m x 1,5m -en voor platte voorwerpen zelfs 2,4m lengte. afmetingen Reeds wijd en zijd bekend in Stad en Ommeland, heeft de Groningen Transport Service al menigeen uit de brand geholpen met vervoersklussen die je niet meer op de fiets of met de bus kunt doen. Denk dan bijvoorbeeld aan vervoer van meubels van Ikea, Leen Bakker, Seats&Sofas, Jysk, woonboulevard, of meubelboulevard Hoendiep / Peizerweg, afhalen of bezorgen van pakketten, een kleine verhuizing, iets dat je op marktplaats.nl gekocht hebt, opslag bij Shurgard (voorheen City Box), recycling via Mamamini, kringloop bij Fair Back, GoudGoed of de muziekinstrumenten van je band voor een optreden.

Ook voor jou staat hij klaar. Met chauffeur en, zo nodig, hulp bij laden en lossen.

En binnen Groningen stad geldt: je bepaalt zelf wat je betaalt. Serieus. Bedenk maar eens welk geregel en gedoe je zou hebben als Groningen Transport Service er niet zou zijn geweest

Vergelijk

Groningen Transport Service: Busje huren:
 • afspraak maken,
 • hulp bij laden en lossen,
 • vervoer met chauffeur,
 • alles-inclusief betalen.
klaar!
 • heenfietsen,
 • halfuur contract afsluiten,
 • honderden euro's borg betalen,
 • eigen risico afkopen,
 • terugrijden,
 • zelf laden,
 • zelf rijden,
 • zelf lossen,
 • schoonmaken, tanken,
 • busje inleveren,
 • terugfietsen,
 • hopen en wachten op de borg.

Het aanbod is: ik rij je rond, met de spullen die jij wilt, naar plekken die jij wilt en help ze uit en in te dragen. Na afloop maak jij mij net zo blij als ik jou heb gemaakt, door me de prijs te betalen die jij het eerlijk waard vindt.

een eerlijk bedrag

Stel je voor dat je met je spulletjes op de plaats van bestemming bent. Veilig achter slot en droog onder dak. Hoeveel is dat je allemaal wel niet waard?
Voor mij betekent dat:
 • voorrijden (gemiddeld 15 minuten),
 • hulp bij laden (meestal meer dan 15 minuten),
 • vervoer naar plaats van bestemming (weer ca.15 minuten),
 • hulp bij lossen (ook minimaal 15 min).
 • En dan moet ik ook nog terug ...
Hoeveel is het voor jou echt waard? Genoeg voor mij om al die moeite te willen doen en lijf en leden te riskeren?

Alleen voor vervoer van personen is Groningen transport service niet bedoeld. Maar meerijden kan altijd gratis.

Bel, als je hiermee akkoord gaat, sms of neem contact op voor een snelle afspraak!

neem de fiets voor jezelf,

en voor je spullen Groningen Transport Service

 

tips voor verhuizen

Neem aandachtig door. Ik doe dit dagelijks maar kom er niet toe alles elke keer uit te leggen.
 • Verwittig jezelf van de lokale regelingen en omstandigheden,
  zowel van het startadres als van de bestemming.
  Voor auto's zijn sommige adressen niet of beperkt bereikbaar.
 • Verhuizen met trappen is gevaarlijk.
  • Een veiligheidsregel: één voor één op de trap. Als jij of iets mocht vallen raakt de ander niet gewond, en kan 112 bellen...
  • Trappen schoon houden. Geen post, losse matten, struikeldraden (internet) of ander los spul op de trap.
  • Halverwege de trap: geen spullen overdragen aan anderen.
  • Controleer de trapleuning. Houd één hand voor de spullen en één hand voor jezelf.
  • Op trappen met een bocht,
   • als je iets alleen draagt: houd het in de binnenbocht. Dan kun je zelf op het brede stuk van de treden staan.
   • als je samen iets draagt: houd het in de buitenbocht, zodat je zelf niet in de weg staat als het de zwaai maakt.
 • Doe boeken in kleine doosjes, of verspreid ze over meerdere pakketten. Ze zijn erg zwaar bij elkaar.
 • Geen uit-stekende delen uit dozen en pakken. Als t niet past, pak t niet in.
 • Check of grote zaken wel door deuren passen, en door het trapgat. En anders in de auto. Meestal is het het best om ze uit elkaar te halen. Ik kan daarbij helpen, als een extra service. Reserveer daar dan wel tijd voor!
 • Volgorde van laden in mijn auto:
  1. lang: beddelen, kastdelen;
  2. groot: meubels, kasten;
  3. vierkant: gesloten (!) dozen en koffers;
  4. zacht: pakken en tassen en los spul;
  5. matrassen als laatst
 • Houd je rug recht bij tillen en sjouwen. Altijd.

With a Volkswagen Transporter van long version. It's internal measures are 2m x 1.7m x 1.5m, and 2.4m for flat objects. sizes
Widely known around Groningen town. GroningenTransport Service already has helped several people out with transport jobs that you can't do by bike or by bus. You can think of transporting furniture from Ikea, Seats&Sofas, Vestia, Beter Bed, Jysk, woonboulevard, of meubelboulevard Hoendiep / Peizerweg, pick up and delivering packages, moving rooms or a small household, recycling to or from Mamamini, GoudGoed or Fair Back, storage at Shurgard (formerly City Box), something you bought at the internet, or instruments for the band you perform with.

Groningen Transport Service is readily waiting for you. Including driver and a helping hand carrying, if you need one.

And within city of Groningen: you decide what you pay! Seriously. Just think of the hassle and discomfort you'd suffer if Groningen Transport Service were not there.

Compare

Groningen Transport Service: Renting a car:
 • make appointment,
 • a helping hand with loading and unloading,
 • transport by driver,
 • pay all inclusive.
ready!
 • travel to the renting agency,
 • half an hour contract paperwork,
 • pay hundreds of euros deposit,
 • extra insurance,
 • drive back,
 • load yourself,
 • drive yourself,
 • unload yourself,
 • clean, fill up gas,
 • return car,
 • travel back home,
 • hope and wait for deposit to return.

The proposition is: I drive you around, taking items you want to places you want, help you carry them if you want. Afterwards you make me as happy as I made you, paying what you think is fair to pay.

a fair amount

Imagine you're at your destination with all your belongings. Safely locked and dryly stored. How much is that worth to you?
To me the service includes:
 • arrival (average 15 minutes),
 • help loading (usually over 15 minutes),
 • transporting to destination (15 minutes on average again),
 • help unloading (and again 15 minutes plus).
 • And me returning ...
How much is it really worth to you? Enough for me to do all the effort and risk my skin and bones?

However, Groningen transport service is not meant to transport people only. But you can always ride for free.

So, if you agree, call, text or make contact for a quick service!

move yourself by bicycle,

and your goods by Groningen Transport Service

 

preparing for movement

Read carefully. I do this on a daily basis but time fails to explain it all.
 • Make sure about local restrictions and circumstances
  at both start and destination addresses. Some addresses are not accessible by car, or only limited.
 • Moving on stairways is dangerous.
  • A safety rule: only one person on the stairs at a time. If you or something would fall then the other one won't be hurt, and can call 211 (the emergency number).
  • Keep stairs clean. Remove mail, mats, tripping wires (internet) and left items from stairs.
  • Half way stairs: no handing over .
  • Check the handrail. On stairs: one hand for the cargo, one hand for yourself.
  • On winding stairs,
   • one person carrying: hold things in the inner curve, allowing you to stand on the wide end of the steps.
   • two persons carrying: hold things in the outer curve, so you'll be out of the way for the item to swing.
 • Make sure big items will fit through doors and stairways. Usually it's best to disassemble them if possible. I can help disassemble and reassemble, as an additional service. Reserve time though!
 • Put books in small boxes or disperse them over many ones, they are very heavy.
 • No items sticking out of boxes or packs. If things don't fit, don't pack them.
 • Loading order in my car:
  1. long: bed parts, boards, shelves;
  2. big: furniture;
  3. square: closed (!) boxes and suitcases;
  4. soft: packs, bags, loose items;
  5. matrasses on top
 • Keep your back straight when carrying. Always.
reviews

recensies reviews Groningen transport service

Groningen transport service

contact
sms
Voorwaarden voor levering van Groningen Transport Service
 1. 'Groningen Transport Service' - verder de 'service', 'GTS', 'GHv' of 'verlener' - is een handelsnaam bekend bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 04066591. De service bestaat uit vervoer en hulp bij laden en lossen door verlener van 'goederen in opdracht van cliënt', kortweg 'goederen'.
  • Met de restrictie dat de bruto lading niet meer mag wegen dan 500kg.
  • Opdrachtgever is in alle gevallen aansprakelijk en verantwoordelijk voor de aard en toestand van de goederen.
  • De capaciteit voor de service is (in principe) beperkt tot die van enkel één man en één bestelbus.
  • De service kan niet -ongewijzigd- verleend worden waar milieuzones van kracht zijn.
  Door daadwerkelijke uitvoering van de service treden deze voorwaarden voor levering in werking.
 2. Passagiervervoer.
  Vervoer van personen is gratis, al dan niet samenvallend met verlening van de service, en voor eigen risico van passagiers.
 3. Waardebepaling.
  Binnen de grenzen van de gemeente Groningen bepaalt cliënt wat een eerlijke vergoeding is voor de service. Het staat verlener vrij de service tegen die vergoeding te verlenen of niet. Voor zwaar of gevaarlijk werk (zoals een wasmachine trap op of af dragen) rekent de verlener wel een minimumvergoeding.
 4. Punctualiteit.
  Door verlener aangegeven tijdstippen gelden als grove benadering. Van verlener kan, uitgezonderd overmacht, slechts verwacht worden dat de service verleend wordt, niet wanneer die verleend wordt. Verlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door vertraging.
 5. Garantie op schade en / of vermissing.
  Behoudens opzet of grove nalatigheid van verlener wordt de service uitsluitend verleend voor risico van de opdrachtgever.
  Wie verlening van de service aanvaardt is daarbij aan verlener een borg verschuldigd tegen alle aansprakelijkheid op schade of vermissing van goederen. Deze borg bedraagt de volledige waarde van de goederen verbonden met de service. Na afloop van de service verrekent verlener deze borg ter vergoeding van eventuele schade of vermissing met 100% van de waarde van de goederen.
 6. Wijzigingen voorbehouden. Laatste wijziging 29 augustus 2017.
Conditions for delivery of Groningen Transport Service (English translation as a service but Dutch text is prevailing)
 1. Groningen Transport Service.
  'Groningen transport Service' - aka. the 'service', 'GTS', 'GHv' or 'provider', is a commercial name registered at Dutch Chamber of Commerce (kvk.nl) by number 04066591. The service consists of transport and help loading and unloading by provider of 'cargo as ordered by client', aka. 'cargo'.
  • The gross cargo weight is limited to 500kg.
  • In any case client is liable and responsible for the state and nature of the cargo.
  • The capacity for the service as offered is (principally) limited to one man and one van only.
  • The service cannot -unmodified- be delivered where environmental zones are valid.
  In activating service execution these 'conditions for delivery' enter into force.
 2. Passenger transport.
  Transport of people is free of charge, either or not coinciding with the service, and at passengers' risk.
 3. Valuation.
  Within city limits of Groningen client decides on the price as a fair compensation for the service. Provider is free though either or not to deliver the service for that price. For heavy or dangerous work (e.g carrying a washing machine up or down stairs) provider will charge a minimum compensation.
 4. Punctuality.
  Any times mentioned by provider are to be considered as indicative. Provider can, except for circumstances beyond provider's influence, only be expected to deliver, not when to deliver. Provider can not be held liable for any damage associated with delay.
 5. Damage or loss guaranteed.
  Except for intended misconduct or negligiance by provider the service is only provided at client's risk.
  In accepting the service client owes provider a deposit to cover liability to any damage or loss associated to the service. This deposit amounts the full value of the cargo. After delivery of the service provider will settle the deposit compensating any damage or loss of cargo with 100% of the value of the cargo.
 6. These conditions are subject to amendment at any time. Latest amendment 29th August 2017.
privacy & cookies