Groningen Transport Service
contact
 • Deze site draait op Javascript, maar dat staat uit, is bezig, of is onderweg vastgelopen.
  Probeer: Javascript aanzetten contact update uw browser.
 • This site needs Javascript, but that's either disabled, processing, or has crashed.
  Try: enable Javascript or update your browser
English Nederlands

Groningen Transport Service

Bijvoorbeeld voor vervoer van meubels van Ikea, Leen Bakker, Seats&Sofas, Zittmax, woonboulevard, of meubelboulevard Hoendiep / Peizerweg (Beter Bed, Brasserie Stijl, Bruynzeel Keukens, CarpetRight, Decorette, DroomDomein, Grando Keukens, Henders & Hazel, IN.HOUSE, Kringloop+, Kruit & Kramer, Profijt Meubel, Pronto wonen, Sani-Dump, Snip Wonen, Stressless, Stressless You, Studio Sige,Xooon, 4X STOER, Auping Plaza, Baderie, Brugman keukens en badkamers, Fraai & Buiten, Galerie Art & Lef, Montèl, Naturo Vloeren, Nieuwenhuis keukens, OnsGroen Duurzame Techniek, Rofra Home, Sanders Meubelstad, Studio Woonforum, Topform, Trendhopper, Valhal, Vesta, Vesta Woonmode, Water en vuur), een kleine verhuizing, iets dat je op marktplaats.nl gekocht hebt, opslag bij Shurgard (voorheen City Box), recycling via Mamamini, kringloop bij Fair Back, GoudGoed of de muziekinstrumenten van je band voor een optreden.

Met een Volkswagen Transporter, verlengde uitvoering. Met inwendige afmetingen van 2m x 1,7m x 1,5m -en voor platte voorwerpen zelfs 2,4m lengte. afmetingen Reeds wijd en zijd bekend in Stad en Ommeland, heeft de Groningen Transport Service al menigeen uit de brand geholpen met vervoersklussen die je niet meer op de fiets of met de bus kunt doen. Denk dan bijvoorbeeld aan vervoer van meubels van Ikea, Leen Bakker, Seats&Sofas, Jysk, woonboulevard, of meubelboulevard Hoendiep / Peizerweg, afhalen of bezorgen van pakketten, een kleine verhuizing, iets dat je op marktplaats.nl gekocht hebt, opslag bij Shurgard (voorheen City Box), recycling via Mamamini, kringloop bij Fair Back, GoudGoed of de muziekinstrumenten van je band voor een optreden.

Ook voor jou staat hij klaar. Met chauffeur en, zo nodig, hulp bij laden en lossen.

En binnen Groningen stad geldt: je bepaalt zelf wat je betaalt. Serieus. Bedenk maar eens welk geregel en gedoe je zou hebben als Groningen Transport Service er niet zou zijn geweest

Vergelijk

Groningen Transport Service: Busje huren:
 • afspraak maken,
 • hulp bij laden en lossen,
 • vervoer met chauffeur,
 • alles-inclusief betalen.
klaar!
 • heenfietsen,
 • halfuur contract afsluiten,
 • honderden euro's borg betalen,
 • eigen risico afkopen,
 • terugrijden,
 • zelf laden,
 • zelf rijden,
 • zelf lossen,
 • schoonmaken, tanken,
 • busje inleveren,
 • terugfietsen,
 • hopen en wachten op de borg.

en bepaal dan de prijs die jij dat eerlijk waard vindt.

een eerlijk bedrag

Stel je voor dat je met je spulletjes op de plaats van bestemming bent. Veilig achter slot en droog onder dak. Hoeveel is dat je allemaal wel niet waard?
Voor mij betekent dat:
 • voorrijden (gemiddeld 15 minuten),
 • hulp bij laden (meestal meer dan 15 minuten),
 • vervoer naar plaats van bestemming (weer ca.15 minuten),
 • hulp bij lossen (ook minimaal 15 min).
 • En dan moet ik ook nog terug ...
Hoeveel is het voor jou echt waard? Genoeg voor mij om al die moeite te willen doen en lijf en leden te riskeren?

Alleen voor vervoer van personen is Groningen transport service niet bedoeld. Maar meerijden kan altijd gratis.

Bel, als je hiermee akkoord gaat, sms of neem contact op voor een snelle afspraak!

neem voor jezelf de fiets,
en Groningen Transport Service voor je spullen

With a Volkswagen Transporter van long version. It's internal measures are 2m x 1.7m x 1.5m, and 2.4m for flat objects. sizes
Widely known around Groningen town. GroningenTransport Service already has helped several people out with transport jobs that you can't do by bike or by bus. You can think of transporting furniture from Ikea, Seats&Sofas, Vestia, Beter Bed, Jysk, woonboulevard, of meubelboulevard Hoendiep / Peizerweg, pick up and delivering packages, moving rooms or a small household, recycling to or from Mamamini, GoudGoed or Fair Back, storage at Shurgard (formerly City Box), something you bought at the internet, or instruments for the band you perform with.

Groningen Transport Service is readily waiting for you. Including driver and a helping hand carrying, if you need one.

And within city of Groningen: you decide what you pay! Seriously. Just think of the hassle and discomfort you'd suffer if Groningen Transport Service were not there.

Compare

Groningen Transport Service: Renting a car:
 • make appointment,
 • a helping hand with loading and unloading,
 • transport by driver,
 • pay all inclusive.
ready!
 • travel to the renting agency,
 • half an hour contract paperwork,
 • pay hundreds of euros deposit,
 • extra insurance,
 • drive back,
 • load yourself,
 • drive yourself,
 • unload yourself,
 • clean, fill up gas,
 • return car,
 • travel back home,
 • hope and wait for deposit to return.

Then decide what you think is fair to pay.

a fair amount

Imagine you're at your destination with all your belongings. Safely locked and dryly stored. How much is that worth to you?
To me the service includes:
 • arrival (average 15 minutes),
 • help loading (usually over 15 minutes),
 • transporting to destination (15 minutes on average again),
 • help unloading (and again 15 minutes plus).
 • And me returning ...
How much is it really worth to you? Enough for me to do all the effort and risk my skin and bones?

However, Groningen transport service is not meant to transport people only. But you can always ride for free.

So, if you agree, call, text or make contact for a quick service!

move yourself by bike,
and your goods by Groningen Transport Service

reviews

recensies reviews Groningen transport service

Groningen transport service

contact
sms
Voorwaarden voor levering van Groningen Transport Service
 1. 'Groningen Transport Service' - verder de 'service' - is een product van 'Greald Henstra vernuft' - verder ook wel 'verlener', 'GHv' of 'GHvernuft', bekend bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 04066591. De service bestaat uit vervoer en bijkomende handelingen door verlener van 'goederen in opdracht van cliënt', kortweg 'goederen'. Met de restrictie dat de bruto lading niet meer mag wegen dan 500kg. Door daadwerkelijke uitvoering van de service treden deze voorwaarden voor levering in werking.
 2. Passagiervervoer.
  Vervoer van personen is gratis, al dan niet samenvallend met verlening van de service, en voor eigen risico van passagiers.
 3. Waardebepaling.
  Binnen de grenzen van de gemeente Groningen bepaalt cliënt wat een eerlijke vergoeding is voor de service. Het staat verlener vrij de service tegen die vergoeding te verlenen of niet. Voor zwaar of gevaarlijk werk (zoals een wasmachine trap op of af dragen) rekent de verlener wel een minimumvergoeding.
 4. Punctualiteit.
  Door verlener aangegeven tijdstippen gelden als grove benadering. Van verlener kan, uitgezonderd overmacht, slechts verwacht worden dat de service verleend wordt, niet wanneer die verleend wordt. Verlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door vertraging.
 5. Garantie op schade en / of vermissing.
  Behoudens opzet of grove nalatigheid van verlener wordt de service uitsluitend verleend voor risico van de opdrachtgever.
  Wie verlening van de service aanvaardt is daarbij aan verlener een borg verschuldigd tegen alle aansprakelijkheid op schade of vermissing van goederen. Deze borg bedraagt de volledige waarde van de goederen verbonden met de service. Na afloop van de service verrekent verlener deze borg ter vergoeding van eventuele schade of vermissing met 100% van de waarde van de goederen.
 6. Wijzigingen voorbehouden.
Conditions for delivery of Groningen Transport Service (English translation as a service but Dutch text is prevailing)
 1. Groningen Transport Service.
  'Groningen transport Service' - aka. the 'service' - is a product of 'Greald Henstra vernuft' - aka. 'provider', 'GHv' or 'GHvernuft', known at Dutch Chamber of Commerce (kvk.nl) by number 04066591. The service consists of any and all transport and associated activities by provider of 'cargo as ordered by client', aka. 'cargo'. The gross cargo weight is limited to 500kg. In activating service execution these 'conditions for delivery' enter into force.
 2. Passenger transport.
  Transport of people is free of charge, either or not coinciding with the service, and at passengers' risk.
 3. Valuation.
  Within city limits of Groningen client decides on the price as a fair compensation for the service. Provider is free either or not to deliver the service for that price. For heavy or dangerous work (e.g carrying a washing machine up or down stairs) provider will charge a minimum compensation.
 4. Punctuality.
  Any times mentioned by provider are to be considered as indicative. Provider can, except for circumstances beyond provider's influence, only be expected to deliver, not when to deliver. Provider can not be held liable for any damage associated with delay.
 5. Damage or loss guaranteed.
  Except for intended misconduct or negligiance by provider the service is only provided at client's risk.
  In accepting the service client owes provider a deposit to cover liability to any damage or loss associated to the service. This deposit amounts the full value of the cargo. After delivery of the service provider will settle the deposit compensating any damage or loss of cargo with 100% of the value of the cargo.
 6. Subject to amendment.
privacy & cookies